การตัดสินใจ มีความสำคัญต่อกระบวนการบริหารอย่างไร ?

+2 votes
43 views

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+1 vote
answered Nov 18, 2017 by Pa-Mok (903,790 points)
selected May 31, 2018 by ครูแก่
 
Best answer

 

การบริหารงาน..    นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติแล้ว   สิ่งสำคัญประการหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานหรือผู้บริหารก็คือ  >  การตัดสินใจ. <

การตัดสินใจ.  นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตการทำงานของบุคคล และถือเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้นำหรือผู้บริหารในการจัดการหรือบริหารงานซึ่งจะนำพาให้เกิดความอยู่รอดหรือไม่ ของกลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์การนั้นๆ.

 การตัดสินใจที่ดี.. >  จะก่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนั้นผู้ที่จะตัดสินใจจึงควรหาข้อมูลหรือมีข้อมูลที่ดีและมีกระบวนการที่ดีในการตัดสินใจ    ตลอดจนต้องมีความรอบคอบ   ค้นหาสาเหตุ  ที่จะทำให้เกิดผลดีมากที่สุด     และเกิดการผิดพลาดน้อยมากที่สุด.

แต่.. >  หากตัดสินใจผิดพลาด..  จะเกิดความเสียหาย   มาก-น้อย  แก้ไขได้-แก้ไขยาก-หรือแก้ไขไม่ได้ . 

ซึ่ง..   ควรที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน  ที่จะทำการตัดสินใจลงไป  

เพราะ..  >  บางเรื่อง-บางเหตุการณ์แห่งการตัดสินใจที่ผิดพลาด    อาจหมายถึงชีวิตหรืออนาคตของบุคคลผู้นั้น+ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วย.

-----------------------------------------

สวัสดีครับคุณครู.

+2 votes
answered Nov 28, 2017 by koboab (4,760 points)
การตัดสินใจ  +ที่ถูกต้อง  จึงมีความสำคัญ แต่ตัดสินใจมักง่ายไม่ดีหรอกครับ
0 votes
answered Jan 8 by orderup (140 points)

decision play a important role in management process. for a better execution by middle and lower level of employee good decision is vital. you can use many management tool like orderup helps you to understant about real things.

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...