การตัดสินใจ มีความสำคัญต่อกระบวนการบริหารอย่างไร ?

+2 votes
28 views

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
answered Nov 18, 2017 by Pa-Mok (893,130 points)
selected May 31, 2018 by ครูแก่
 
Best answer

 

การบริหารงาน..    นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติแล้ว   สิ่งสำคัญประการหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานหรือผู้บริหารก็คือ  >  การตัดสินใจ. <

การตัดสินใจ.  นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตการทำงานของบุคคล และถือเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้นำหรือผู้บริหารในการจัดการหรือบริหารงานซึ่งจะนำพาให้เกิดความอยู่รอดหรือไม่ ของกลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์การนั้นๆ.

 การตัดสินใจที่ดี.. >  จะก่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนั้นผู้ที่จะตัดสินใจจึงควรหาข้อมูลหรือมีข้อมูลที่ดีและมีกระบวนการที่ดีในการตัดสินใจ    ตลอดจนต้องมีความรอบคอบ   ค้นหาสาเหตุ  ที่จะทำให้เกิดผลดีมากที่สุด     และเกิดการผิดพลาดน้อยมากที่สุด.

แต่.. >  หากตัดสินใจผิดพลาด..  จะเกิดความเสียหาย   มาก-น้อย  แก้ไขได้-แก้ไขยาก-หรือแก้ไขไม่ได้ . 

ซึ่ง..   ควรที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน  ที่จะทำการตัดสินใจลงไป  

เพราะ..  >  บางเรื่อง-บางเหตุการณ์แห่งการตัดสินใจที่ผิดพลาด    อาจหมายถึงชีวิตหรืออนาคตของบุคคลผู้นั้น+ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วย.

-----------------------------------------

สวัสดีครับคุณครู.

+2 votes
answered Nov 28, 2017 by koboab (4,460 points)
การตัดสินใจ  +ที่ถูกต้อง  จึงมีความสำคัญ แต่ตัดสินใจมักง่ายไม่ดีหรอกครับ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...