คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับนโยบาย “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ?

+2 votes
37 views

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+3 votes
answered Mar 16, 2016 by ตัวเล็ก (2,760 points)
selected Apr 1, 2016 by ครูแก่
 
Best answer
ความเห็นส่วนตัวมากๆนะคะ คุณครูแก่ ถ้าทำได้จะดีมากค่ะ ลดเวลาท่องจำมาสอนให้ลงมือปฏิบัติลงอย่างจริง แต่ทางโรงเรียนแต่ละโรงเรียนจะทำได้แค่ไหนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะ
commented Mar 17, 2016 by ครูแก่ (783,270 points)
ครับ  เรื่องนี้คงต้องใช้เวลาอีกแหละ  555+
+2 votes
answered Mar 11, 2016 by JNS (510,290 points)
ขณะตอบนี้ยังไม่เข้าใจรายละเอียด
ของนโยบายครับ!
    ต้องขอโทษคุณครูด้วยครับ!
ไว้มีโอกาสจะหาดูรายละเอียดอีกครั้งครับ!
+2 votes
answered Mar 12, 2016 by Pa-Mok (893,130 points)

จากที่มีการบันทึก. >>>

>  ปรับปรุงหลักสูตร.  >  เนื้อหาภายในแต่ละวิชาที่มีความซ้ำซ้อนจะต้องตัดออกไป โดยไม่ให้ส่งผลกระทบ

 ต่อการเรียน  และการที่ด็กจะได้รับความรู้.

>  ฉะนั้น  เวลาที่เรียนในสิ่งที่ซ้ำซ้อนกัน  ก็จะถูกตัดออกไป  เพื่อเอาเวลานั้นไปศึกษาในสิ่งอื่นๆ  ที่มีความรู้    ที่อาจจะออกมาในรูป  การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งมีหลักใหญ่ๆ 3หลักด้วยกัน เช่น. >>>

1.  เสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมพัฒนาด้านการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ กิจกรรมสนุกกับภาษาไทย หุ่นยนต์วิเศษ กลคณิตศาสตร์ เที่ยวไกลไร้พรมแดน นิทานหรรษา.

2. เสริมคุณลักษณะและค่านิยม ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อาทิ กิจกรรมมือปราบขยะ ตามรอยพ่อ ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ภูมิใจในบ้านเกิด.

3. เสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ และอยู่อย่างพอเพียง พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย อาทิ กิจกรรมร้องได้ ร้องดี ชีวีมีสุข ร้อยลูกปัด คู่ Buddy พี่รหัส วันกีฬาครอบครัว.

*** หมายเหตุ ที่มาแห่ง นโยบายนี้ก็เพราะ..

เด็กไทยเรียนมากและมีการบ้านจำนวนมาก ทำให้พ่อแม่และเด็กมีความเครียด ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของเด็กไทยไม่ดีขึ้น เด็กไทยขาดทักษะชีวิต ขาดระเบียบวินัย.

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...