เป็นการสมควรหริอเปล่าที่เราจะวิจารณ์คนหรือสังคมที่เราไม่เคยมีส่วนร่วม

+7 votes
30 views
asked Sep 8, 2015 in การศึกษา by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
ขอคำอธิบายที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างก็ขอบคุณมากค่ะ^^

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Sep 9, 2015 by Pa-Mok (893,180 points)
selected Sep 19, 2015 by เหรียญมีสองด้าน
 
Best answer

คิดว่าแล้วแต่กรณีครับ.. เช่น

หากเป็นนักข่าว ฯ. ก็สามารถทำได้อย่างถูกต้อง โดยใช้จรรยาบรรณ ในสายวิชาชีพ

ที่มีอยู่ทำตามหน้าที่  ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ให้สิทธิ-คุ้มครองสิทธิ อยู่.

ตัวอย่าง....ในกรณีที่  พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  ถูกถอดยศตำรวจ ฯ.

ผู้สื่อข่าวสามารถ วิจารณ์ได้ ซึ่งต้องอยู่ในกรอบของข้อมูลต่างๆ   ที่ออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ว่าทำไม ? ถึงต้องมีการถอดยศ      สมควรหรือไม่ ?

การวิจารณ์ จะต้องอาศัยข้อมูลจากความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด  โดยไม่บิดเบือน ความจริง

เพราะจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  และเข้าข่ายในข้อหา  หมิ่นประมาท-ทำให้เสียชื่อเสียง.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๘ เรื่อง การดําเนินการเพื่อถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๘
เรื่อง การดําเนินการเพื่อถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รายงานและเสนอเรื่อง การถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ ในกรณีมีความผิดปรากฏชัดตามคําพิพากษาศาลถึงที่สุดแล้วว่า มีความผิดและยังมีข้อหาความผิดอาญาอื่น ๆ อีกหลายฐาน ซึ่งเป็นการเสื่อมเสีย
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีกระทบต่อความมั่นคงของชาติและมีความจําเป็นต้องดําเนินการเป็นการด่วน ทั้งได้ตรวจสอบข้อกฎหมายตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตํารวจพ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีมูล สมควรใช้อํานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งให้ถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

http://www.matichon.co.th/online/2015/09/14414491931441449318l.jpg

 

commented Sep 19, 2015 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
ผู้ประกอบวิชาชีพควรใช้ จรรยาบรรณ
และทั่ว ๆ ไปก็ต้องใช้สามัญสำนึกผนวกคุณธรรม สรุปว่า ได้ โดยการไตร่ตรองให้เกิดประโยชน์ ขอบคุณนะคะ
+3 votes
answered Sep 8, 2015 by ครูแก่ (783,270 points)
edited Sep 22, 2015 by ครูแก่
ไม่สมควรครับ  เพราะเราอาจมีข้อมูลประกอบก่อนวิจารณ์น้อยเกินไป
commented Sep 9, 2015 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
ขอบคุณค่ะครู ^^
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...