พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอะไร ? ตรัสรู้ด้วยอะไร

+9 votes
56 views
asked Jun 28, 2014 in ศาสนา by Miscellanous (129,060 points)

Please log in or register to answer this question.

6 Answers

+5 votes
answered Jun 28, 2014 by ปลายทางแห่งฝัน (101,820 points)
ด้วยการรู้แจ้งอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ค่ะ
+3 votes
answered Jun 29, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
ถามใหม่ พระพุทธเจ้าใช้อะไรตรัสรู้ ?
+3 votes
answered Jun 29, 2014 by Pa-Mok (892,710 points)
พระพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ได้ ........

                เพราะทรงมีความมานะพยายามอย่างแรงกล้า ที่สามารถเอาชนะกิเลสทั้งหลายได้สําเร็จ.
+3 votes
answered Jun 29, 2014 by ปลายทางแห่งฝัน (101,820 points)
ใช้ญาณ(การหยั่งรู้ ความจริง) ในการตรัสรู้ ค่ะ
+3 votes
answered Jun 29, 2014 by Miscellanous (129,060 points)

คุณ @ปลายทางแห่งฝัน ตอบว่าใช้ญาณ

............................................................................

ปัญญาวรรค อภิสมยกถา


[๖๙๖] ย่อมตรัสรู้ด้วยจิตที่เป็นปัจจุบันและญาณในขณะแห่งโลกุตรมรรค
อย่างไร ฯ
             ในขณะโลกุตรมรรค จิตเป็นใหญ่ในการให้เกิดขึ้น และเป็นเหตุ
เป็นปัจจัยแห่งญาณ จิตอันสัมปยุตด้วยญาณนั้น มีนิโรธเป็นโคจรญาณเป็นใหญ่
ในการเห็น และเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งจิต ญาณอันสัมปยุตด้วยจิตนั้น มีนิโรธ
เป็นโคจร ย่อมตรัสรู้ด้วยจิตที่เป็นปัจจุบันและด้วยญาณ ในขณะแห่งโลกุตรมรรค
อย่างนี้ ฯ
+3 votes
answered Jul 1, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
ขอบคุณครับสำหรับสาระธรรมครับผม
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...