พ่อบ้านยุคปัจุบัน ควรมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวอย่างไร ?

+4 votes
31 views

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+2 votes
answered Oct 27, 2014 by Pa-Mok (903,790 points)
selected Oct 30, 2014 by ครูแก่
 
Best answer
>  ยุค-สมัย..ปัจจุบันนี้  เป็นยุคที่ประชาธิปไตยกําลังเบ่งบาน + สังคม-วัฒนธรรม ต่างๆที่รับมา หรือกําลังตามก้น ตะวันตก อยู่นั้น   มันเป็นสังคมแห่งความเสมอภาค ในการใช้สิทธิต่างๆที่จะทําอะไรก็ได้ ( ภายใต้กฎหมาย ) โดยที่ไม่จํากัดเพศ-วัย-สถานะ ฯ.

>  พ่อบ้าน..ในยุคปัจจุบันนี้  จึงมีบทบาท-ภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ ต่อครอบครัว น้อยลง  เพราะความเสมอภาคต่างๆ  ที่ทุกฝ่ายเรียกร้องนั้น  ได้ส่งผล  ทําให้ คุณผ.ญ.  มีบทบาท ในการแสดงออกมากขึ้น  บทบาทในการประกอบอาชีพ-ทํางาน ในระดับต่างๆ  ในระดับท้องถิ่น  ในระดับชุมชน  ในระดับประเทศ  แม้กรทั่งเป็นผู้นําประเทศ   และในขณะเดียวกัน  ก็มีภาระในการรับผิดชอบต่อครอบครัวมากขึ้นไปอีกด้วย  

>  บทบาทต่างๆของคุณผ.ญ. เหล่านั้น  ได้บดบัง หน้าที่ภาระรับผิดชอบของคุณผ.ช. ในยุคสมัยปัจจุบันให้ลดน้อยลงไป.
+3 votes
answered Oct 26, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
คิดว่าคงต้องรับภาระเพ่ิมอีกมากมายเลยล่ะครับจากท่ีเคยเห็นครอบครัวรอบข้างบ้านเรียกได้ว่ารับผิดชอบแทบทุกอย่างแล้วถ้ามีลูกภาระก็เพ่ิมทวีคูณ...
+3 votes
answered Oct 27, 2014 by CallMe_JK (376,460 points)
ควรแบ่งเบาภาระของภรรยาบ้าง

งานบ้านควรช่วยทำ

หาเงินก็ควรหามาให้พอเพียง
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...