โลภ โกรธ หลง ข้อไหนสามารถ ละ ได้ง่ายกว่ากันครับ

+5 votes
46 views
asked Oct 22, 2014 in ศาสนา by 3D (4,890 points)

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+4 votes
answered Oct 22, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
edited Oct 23, 2014 by Miscellanous

"โทสะ นั้นเกิดง่ายมีฤทธิ์มาก แต่อยู่ไม่นาน 
โลภะ นั้นเกิดง่ายมีฤทธิ์น้อย แต่คลายช้า 
โมหะ นั้นเกิดยากมีฤทธิ์มาก และทั้งอยู่ได้นาน"

โกรธ ละได้ง่ายกว่าใช้กรรมฐานพรหมวิหาร๔ สมถะ คนแผ่เมตตาบ่อยๆ โกรธแล้วหายเร็ว

และ

กิเลสโมหะนั้นละได้ยากแท้

+4 votes
answered Oct 22, 2014 by ครูแก่ (790,650 points)
โลภครับ

เพียงแต่ไม่อยากได้ของคนอื่นก็ละได้แล้ว
+3 votes
answered Oct 23, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
ส่วนตัวผมคิดว่ายากง่ายพอกันครับแต่ก็ข้ึนอยู่กับจิตใจของแต่ละคนท่ีมีกิเลสตัวไหนหนาท่ีสุด.และก็ข้ึนอยู่กับความเด็ดเด่ียวของจิตใจแต่ละคนว่าจะตัดได้เร็ว-ช้า..ครับผม...
+2 votes
answered Oct 23, 2014 by Pa-Mok (900,730 points)
โกรธ..ครับ
+3 votes
answered Oct 24, 2014 by CallMe_JK (376,460 points)
โกรธค่ะ

 

แต่ก็ขึ้นอยู่กับจุดอ่อนของแต่ละคนนะคะ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...