การเกิดเป็นมนุษย์ดีอย่างไร ?

+3 votes
47 views
asked Sep 24, 2014 in ศาสนา by ครูแก่ (783,010 points)

Please log in or register to answer this question.

6 Answers

+3 votes
answered Sep 25, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
edited Sep 26, 2014 by Miscellanous
 
Best answer
เกิดเป็นมนุษย์นี้สุดยอดเยี่ยมในการฟอกจิตให้บริสุทธิ์โดยเดินตามพระธรรมคำสอนของพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตัวอย่างความดีของร่างมนุษย์เช่น เทพเทวดาอย่างสันดุสิตเทวราชยังมาอาศัยร่างมนุษย์ในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

มนุษย์เป็นกายหยาบ จิตที่หยาบมองเห็นและพิจารณาทุกข์ผ่านอายตนะภายในทั้ง ๖  ที่รับเอาอารมณ์ภายนอกมา และสนองตอบในลักษณะอิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ เป็นสุขเวทนา ทุกข์เวทนา อุเบกขาเวทนา ล้วนเป็นอาการของจิตทั้งสิ้น เป็นเวทนาอันเป็นหนึ่งในขันธ์๕ เป็นทุกข์

สรุปมนุษย์มีปัญญาว่าเห็นทุกข์ชัดเจนทุกวัน ทุกลมหายใจเข้าออก และสามารถกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถูกธรรม ตรงกันข้าม กายละเอียดของโอปาปติกะเช่นเทวดา ไม่ได้มีทุกข์กันง่ายเพราะอิ่มทิพย์เป็นสุขล้วนๆ จะยกจิตสูงกว่าเป็นอริยะ เช่น โสดาบัน ฯทำได้ยากมากเพราะติดสุขเสียแล้ว ภาษาโลกๆคือติดดีในดี เป็นความยึดมั่นอย่างสูง
+3 votes
answered Sep 24, 2014 by Light (300,040 points)
ได้ปฏิบัติธรรมค่ะ สาธุค่ะ
+3 votes
answered Sep 24, 2014 by Jasmine (236,630 points)

 ดีที่ เราคือผู้มีโชค โชคดีเหลือเกินที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ การเกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยาก เพราะต้องอาศัยบุญนำเกิด  เมื่อได้ความเป็นมนุษย์มา แล้ว  ก็ควรใช้ชีวิตให้ถูกต้อง  ให้สมกับที่ได้มาโดยยาก  และให้สมกับที่ได้รับสมญาว่า "ผู้มีใจสูง" ผู้มีใจสูง ย่อมตั้งตนไว้ในบุญกุศล   คือ  ทาน  ศีล  ภาวนา  ไม่ปล่อยตนให้ตกไปในบาปอกุศล  เพราะถ้าประมาทพลาด พลั้งไปกับบาปอกุศลแล้ว  โอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นยากนักการได้เกิดเป็นมนุษย์เล่า มันยากขนาดไหน กว่าที่เราจะเจอตั๋วหนังของความเป็นมนุษย์ คะ

+2 votes
answered Sep 24, 2014 by JNS (510,290 points)
การเกิดเป็นมนุษย์คือผู้มีบุญ
ในระดับหนึ่งจากการกระทำกรรม
โดยเหตุต่างๆจนถึงพร้อมที่จะ
ก้าวข้ามความเป็นมนุษย์ต่อไป
ในภพหน้า...สู่ภพภูมิที่สูงขึ้น....
....ด้วยเหตุว่ามีสรีระที่แตกต่าง
จากชาติภูมิอื่นๆที่ตำกว่ามนุษย์

โดยมนุษย์มีสรีระที่เอื้ออำนวย
ให้กระทำแต่ความดีได้สะดวกสบาย
ในขณะที่สัตว์ทำไม่ได้
....และนี่คือสิ่งดีที่เกิดเป็นมนุษย์ครับ!!
+2 votes
answered Sep 25, 2014 by Pa-Mok (892,700 points)
ดี....ตรงที่ได้รับคําจํากัดความว่า   มนุษย์เป็น > สัตว์ประเสริฐ. <  กว่าสัตว์ใดๆทั้งปวงในโลกนี้.
+2 votes
answered Oct 20, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
ถือว่ามีบุญบารมีมากมายครับท่ีได้เกิดเป็นมนุษย์.ข้อดีคือจะได้ส่ังสมบุญบารมีเพ่ือภพหน้าต่อไปหรือแล้วแต่ว่าใครจะอธิฐานอย่างไรได้ด่ังใจครับผม...
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...