จิตฝึกได้บังคับได้ จริงหรือไม่ ใครผิดใครถูกช่วยตัดสินที

+5 votes
41 views
asked Sep 1, 2014 in ศาสนา by Miscellanous (129,060 points)
ยายก.ถ้าจิตบังคับได้ เวลาหิวเราก็ว่าไม่กิน เวลาเสียใจอย่าร้องไห้สิ
          สั่งจิตว่าแต่นี้ไปอย่าเปลี่ยนใจกลับไปกลับมา ใครด่าว่าไม่โกรธ อย่าคิดนะให้ว่างๆไว้นะ
ยายข.ถ้าจิตบังคับไม่ได้ พวกผู้ชายเห็นสาวแต่งโป๊ชะว้าบจะเข้าจับไปข่มขืนกันพล่าน
           ไม่ต้องมาสอนศีลธรรมฟังธรรมะ อดทนข่มใจอยู่ทำไมละ เอาศีลสมาธิปัญญาฟอกจิตซะ
 
พอดีสมภาร เดินผ่านมาด้านหลังยายสองคนไม่ทันเห็น ได้ยินทุกถ้อยกระทงความ
ขยับจะออกตัวไปแทรกความด้วย นึกขึ้นได้ว่าควรพูดทีละคน
 

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+4 votes
answered Sep 1, 2014 by อัศวิน (136,440 points)
ตอบตามความคิดผมรู้สึกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าบังคับ เพราะดูเหมือนเป็นการฝืนทำ น่าจะเรียกว่าคิดอย่างมีสติ มีเหตุผล เท่าทันจิต รู้ถึงผลที่จะตามมาหากได้กระทำลง  เวลาหิวเราก็ว่าไม่กิน บังคับให้ตัวเองไม่กิน แต่ก็ยังรู้สึกหิวอยู่ดี แต่ถ้าจิตที่มีสมาธิก็ทำให้ไม่รู้สึกหิวได้ น่าแปลก ใครด่าว่าไม่โกรธ

ถ้าเราว่าอย่าๆๆอย่าโกรธนะบังคับมัน อย่า สุดท้ายเดี่ยวก็โกรธอยู่ดี แต่ถ้าเราคิดอย่างมีสติ เหตุผล เราโกรธทำไม ช่วยให้อะไรดีขึ้นไหม ก็เปล่าว เราทุกข์ไหมใช่ เขามาทุกข์กับเราไหม ไม่ใช่ เรากำลังโกรธอะไร คนประกอบด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ ธรรมชาติให้มาสุดท้ายก็คืนสู่ธรรมชาติ เรากำลังโกรธดิน น้ำ ลม ไฟ ทำไม สัตว์โลกยอมมีกรรมเป็นของตน ใครทำอย่างไรได้ผลอย่างนั้น ถ้าคิดแบบนี้เราก็หายโกรธ เพราะเราปรับความคิดไปทางบวก ไม่ได้บังคับจิตเลย

ปล. เห็นด้วยกับ ยายข. เอาศีลสมาธิปัญญามาฟอกจิตซะ!!

แต่ผม งง ตรงสมภาร  ท่านยังไม่ทันได้นึกคือไม่ทันได้บังคับจิต? ใช่ไหมครับ55++
commented Sep 3, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
edited Sep 15, 2014 by Miscellanous
ความเห็นส่วนตัว
ชนวนนี้เกิดแต่ ปัญหาระดับธรรม ๑  ปัญหาภาษาไทยอธิบายธรรมะ ๑
ธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม  มีทั้งสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ ทั้งที่โลกียธรรม และโลกุตตรธรรม สอนให้สร้างจิตกุศลสะสมเป็นบุญบารมีก่อน เช่น
“ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ อุชุง กโรติ เมธาวี อุสุกาโร ว เตชนํ”
แปลว่า
“ผู้มีปัญญา ย่อมทำจิตที่ดิ้นรนกลับกลอก รักษายาก ห้ามยาก ให้ตรงได้ เหมือนช่างศรดัดลูกศรให้ตรงได้ ฉะนั้น”
“ทูรงฺคมํ เอกจรํ อสรีรํ คูหาสยํ เย จิตฺตํ, สญฺญเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา” แปลว่า “ผู้ใดสำรวมจิตซึ่งมีดวงเดียว ท่องเที่ยวไปสู่ที่ไกลๆได้ ไม่มีรูปร่าง มีถ้ำเป็นที่อาศัย นี้ไว้ได้แล้ว ผู้นั้นย่อมพ้นจากการพันธนาการของมาร(คือกิเลส)ได้”

“อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธานสาสนํ” แปลว่า “การทำให้จิตมีธรรมอันยิ่ง เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”.

(ธรรมประทีป๙)

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผ่องใส ก็แต่ว่าจิตนั้นแล เศร้าหมองได้เพราะอุปกิเลส๑ ที่จรมา บุถุชนผู้มิได้สดับเรื่องนั้น ย่อมไม่รู้ตามความจริง เพราะเหตุนั้น เราจึงกล่าวว่า การอบรมจิตของบุถุชนผู้มิได้สดับย่อมไม่มี"

 "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผ่องใส ก็แต่ว่าจิตนั้นแล หลุดพ้นได้จากอุปกิเลสที่จรมา อริยสาวกผู้ได้สดับเรื่องนั้น ย่อมรู้ตามความจริง เพราะเหตุนั้น เราจึงกล่าวว่า การอบรมจิตของอริยสาวกผู้ได้สดับมีอยู่

เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๐/๑๑,๑๒

"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งวิชชา๒ อย่างเหล่านี้ คือ สมถะ๑ วิปัสสนา ๑. สมถะ อันบุคคลเจริญแล้ว ย่อมทำให้จิตได้รับการอบรม จิตได้รับการอบรมแล้ว ย่อมทำให้ละราคะ ได้ วิปัสสนา อันบุคคลเจริญแล้ว ย่อมทำให้ปัญญาได้รับการอบรม, ปัญญาได้รับการอบรมแล้ว ย่อมทำให้ละอวิชาได้ทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๐/๗๘

บัณฑิตกล่าวว่า  ต้นจันทน์เป็นไม้ที่เลิศกว่าต้นไม้ทุกชนิด  เพราะ
เป็นของอ่อนและใช้งานได้ดี  แม้ฉันใด  เราไม่เห็นสิ่งอื่นแม้สักอย่าง
ที่ได้เจริญทำให้มากแล้ว  เป็นของอ่อนและควรแก่การใช้งานเหมือน
จิตนี้  จิตที่ได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นของอ่อนและควรแก่การ
ใช้งาน  (อํ.เอก. ๒๐ /๔๕-๔๗/ ๘-๙)

อ้างอิง ท่านอจ.วศิน อธิบายไว้แก้จุดคี้มึ้งได้คลายละลายหมด
http://www.gotoknow.org/posts/215990

ผมสรุปว่า ยึดตามหลักอภิธรรม ยายก. ถูก
             ยึดตามหลักพระสุตตันตปิฎก ยายข.ถูก
             ในระดับต้นฝึกอบรมบังคับ ทำเหตุปัจจัยให้จิตกุศล ด้วยจริยธรรม ด้วยศีล สูงขึ้นมาเป็นสมาธิปัญญา เข้าถึงมรรคจิตมรรคผล เป็นจิตหลุดพ้นโลกุตตรจิต
             ส่วนผู้มืดมามืดไป ไม่อาจฝึกบังคับจิตได้เลย พระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่สอน
commented Sep 5, 2014 by อัศวิน (136,440 points)
ขอบคุณครับได้ความรุ้เพิ่ม ผมแทบไม่รู้เรื่องทฤษฎีธรรมเลย ตอบตามความรู้สึกนะครับ
commented Sep 6, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
edited Sep 8, 2014 by Miscellanous
ยินดีครับ
แต่ผมยึด หลักพุทธศาสนา เน้นศึกษาพระสูตร ที่สั้นตรง เพื่อเอาไว้พูดคุยกันให้รู้เข้าใจในกลุ่มคนขวนขวาย
            กับแนวปฏิบัติคือของจริงครับ พูดไม่ได้บอกไม่ได้ แต่เอาไปสอบถามกับผู้รู้ได้บางคน

---------------------------------------------------------------------------------------
ขอแปะไว้เพื่อทบทวนความรู้ต่อไปครับ ๕*

http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2010/09/Y9676867/Y9676867.html
--------------------------------------------------------------------------------------------
+2 votes
answered Sep 1, 2014 by Pa-Mok (907,190 points)
เข้ามารับฟังข้อมูลครับ.
+1 vote
answered Sep 2, 2014 by ครูแก่ (790,650 points)
ท่านผู้มีฌานแก่กล้า  บอกว่าได้เสมอมาครับ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...