ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ

กติกา เกิดจากอะไร ?

+4 โหวต
29 ผู้ชม
ไม่ว่ากีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ
ถูกถาม Aug 2, 2014 ใน คำถามอื่น ๆ โดย ครูแก่ (781,730 คะแนน)

Please log in or register to answer this question.

3 คำตอบ

+2 โหวต
 
คำตอบที่ดีที่สุด
เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบกัน
ด้วยวิธีการต่างๆ...ไม่ว่าจะเป็นการ
โกง...กลั่นแกล้งกัน...เล่ห์กล..แล้ว
แต่ใครจะคิดขึ้นได้...เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์หรือชัยชนะของ
ตัวเอง..และด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้อง
มีกฏกติกาเพื่อให้ทุกคนใช้กันอย่าง
มีความเท่าเทียมและยุติธรรม..ครับ!!
ถูกตอบแล้ว Aug 2, 2014 โดย JNS (510,290 คะแนน)
ถูกเลือก Aug 3, 2014 โดย ครูแก่
+2 โหวต
กติกาเกิดจาก....สิ่งที่บุคคล  หรือคณะบุคคลสร้างขึ้นมา  เพื่อ  ให้เป็นแบบแผนปฎิบัติ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 และ....เมื่อ กติกานั้นๆ  ได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น  กติกานั้น ก็จะกลายเป็น  กติกาสากล.
ถูกตอบแล้ว Aug 2, 2014 โดย Pa-Mok (891,100 คะแนน)
+3 โหวต
น่าจะเกิดจากความคิดท่ีอยากจะให้ทุกส่ิงทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าเทียมกันไม่เอนเอียงไปฝ่ายไหนซ่ึงต้องขอยกย่องท่านผู้ท่ีมีความคิดต้ังกฎกติกาข้ึนมาให้ทุกคนได้ใช้กันจนถึงทุกวันน้ีครับ...
ถูกตอบแล้ว Aug 2, 2014 โดย Cmajer7 (255,630 คะแนน)
...