กติกา เกิดจากอะไร ?

+4 votes
43 views

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+2 votes
answered Aug 2, 2014 by JNS (511,530 points)
selected Aug 3, 2014 by ครูแก่
 
Best answer
เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบกัน
ด้วยวิธีการต่างๆ...ไม่ว่าจะเป็นการ
โกง...กลั่นแกล้งกัน...เล่ห์กล..แล้ว
แต่ใครจะคิดขึ้นได้...เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์หรือชัยชนะของ
ตัวเอง..และด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้อง
มีกฏกติกาเพื่อให้ทุกคนใช้กันอย่าง
มีความเท่าเทียมและยุติธรรม..ครับ!!
+2 votes
answered Aug 2, 2014 by Pa-Mok (913,050 points)
กติกาเกิดจาก....สิ่งที่บุคคล  หรือคณะบุคคลสร้างขึ้นมา  เพื่อ  ให้เป็นแบบแผนปฎิบัติ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 และ....เมื่อ กติกานั้นๆ  ได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น  กติกานั้น ก็จะกลายเป็น  กติกาสากล.
+3 votes
answered Aug 2, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
น่าจะเกิดจากความคิดท่ีอยากจะให้ทุกส่ิงทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าเทียมกันไม่เอนเอียงไปฝ่ายไหนซ่ึงต้องขอยกย่องท่านผู้ท่ีมีความคิดต้ังกฎกติกาข้ึนมาให้ทุกคนได้ใช้กันจนถึงทุกวันน้ีครับ...
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...