อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ? ท่านเข้าใจว่าอย่างไร

+6 votes
44 views
asked Aug 1, 2014 in ศาสนา by Miscellanous (129,060 points)
edited Aug 2, 2014 by Miscellanous

ก.เป็นโรคทางกาย

ข.เป็นโรคทางใจ

ค.เป็นโรคทางกายและใจ

ง.ถูกทุกข้อ

.....................................................................

2 สิงหาคม 57  ยังไงนี่ ไม่มีใครเลือก ข้อ ข.เลย crying

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+4 votes
answered Aug 1, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
ก.ไก่ชัวร์ครับ...
+3 votes
answered Aug 1, 2014 by ปลายทางแห่งฝัน (101,820 points)
ค. เป็นโรคทางกายและใจ ค่ะ

โรคเกิดขึ้นได้ 2ทาง คือ ทางกายคือโรคต่างๆที่เข้ามาเบียดเบียน

                               ทางใจคือ โลภ โกรธ หลง

แต่ถ้าตามที่พระพุทธองค์ท่านได้กล่าวไว้ว่า อโรคยา ปรมาลาภา นั้น

น่าจะกล่าวถึง "โรคทางใจ" ค่ะ
commented Aug 2, 2014 by ปลายทางแห่งฝัน (101,820 points)
ข้อ ข. คือทางพ้นทุกข์ เมื่อไร้โรคที่เกิดขึ้นที่ใจ ย่อมเป็นลาภอันประเสริฐค่ะ
แต่ถ้าถามตามความรู้สึกของผู้ยังเพียรอยู่ จะตอบข้อ ค. ค่ะ
+2 votes
answered Aug 2, 2014 by ครูแก่ (790,650 points)
เข้าใจว่าเป็นข้อ ค. ครับ

ลาภอันประเสริฐนั้น คือ การไม่ป่วยทั้งกายและใจ
+2 votes
answered Aug 2, 2014 by Pa-Mok (906,390 points)
ข้อ. ง.
+2 votes
answered Aug 17, 2014 by Light (300,080 points)
ร่างกายที่แข็งแรงย่อมก่อสุข ผู้มีโรคเบียดเบียนถือเป็นความทุกข์น่าเศร้าค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...