> ภัยธรรมชาติ. < ในเมืองไทย แบบไหน ? ที่คุณคิดว่า น่ากลัวสำหรับคุณ.

+5 votes
38 views

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+4 votes
answered Jul 27, 2014 by Jasmine (236,650 points)
selected Oct 25, 2014 by Pa-Mok
 
Best answer

 ภัยธรรมชาติที่ประเทศไทยประสบทุกปีคือพายุหมุนเขตร้อนและอุทกภัยคะน้ำท่วมน่ากลัวคะ

+4 votes
answered Jul 27, 2014 by Light (300,080 points)
น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดค่ะ
+4 votes
answered Jul 27, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
edited Jul 27, 2014 by Cmajer7
สำหรับกรุงเทพฯคงไม่พ้นน้ำท่วมครับ..ภาคอ่ืนเช่นภาคอิสานคงหนีไม่พ้นกลัวภัยแล้งซ่ึงส่งผลต่อผลผลิตข้าวนาปี..ภาคเหนือภาคใต้หรือท่ัวประเทศก็คงจะกลัวภัยแล้งเหมือนๆกันน่ีล่ะครับเพราะประเทศเราเป็นประเทศท่ีทำเกษตรปลูกข้าวปลูกผักปลูกของกินเรียกง่ายๆว่าบ้านเราเน่ียเป็นเมืองแห่งการกินซ่ึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะขาดน้ำซะไม่ได้เลย..ปัจจัยเส่ียงอ่ืนก็มีครับแต่ภัยแล้งเน่ียใกล้ตัวสุดน่ากลัวสุดสำหรับประเทศไทยบ้านเรา...
+3 votes
answered Jul 27, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
ไฟไหม้ป่า แผ่นดินไหว
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...